• Echo.bike / Rider: Joachim Skjævestad / Photo: TRA